กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ : http://www.pcd.go.th/

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง : http://www.monre.go.th/product_4.html

กรมทรัพยากรธรณี : http://www.dmr.go.th/

กรมทรัพยากรน้ำ : http://www.dmr.go.th/

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล : http://www.dgr.go.th/

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช : http://www.monre.go.th/product_9.html

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม : http://www.deqp.go.th/

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม : http://www.oepp.go.th/

กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม : http://www.industry.go.th/ops/

กรมโรงงานอุตสาหกรรม : http://www.diw.go.th/

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม : http://www.smethai.net/

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ : http://www.dpim.go.th/

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย http://www.ocsb.go.th/

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : http://www.tisi.go.th/

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม : http://www.oie.go.th/

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน : http://www.boi.go.th/

กระทรวงพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ : http://www.dmf.go.th/

กรมธุรกิจพลังงาน : http://www.doeb.go.th/

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน : http://www.dedp.go.th/

สำนักนโยบายและแผนพลังงาน : http://www.eppo.go.th/

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี : http://www.ops.go.th/

กรมวิทยาศาสตร์บริการ : http://www.dss.go.th/

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ : http://www.oaep.go.th/

กระทรวงพานิชย์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า : http://www.thairegistration.com/

"บริษัท เอิร์ธ เเองเจิ้ล เอนไวโรเมนทอล โปรไวเดอร์ จำกัด
เลขที่ 130 หมู่ 4 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร 063-7874935 ,038-111042 , แฟกซ์ 038-111043
E-mail:earthangel986@gmail.com, earthangel986@earthangel-providers.com,
marketing-eaep@earthangel-providers.com ,marketing1.earthangel@gmail.com "