บริษัท เอิร์ธ แองเจิ้ล เอนไวโรเมนทอล โปรไวเดอร์จำกัด
Earth angel environmental providers Co.,Ltd.
หมู่บ้านนาราวิลล์ เลขที่ 130 ม.4 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

Tel : 092-2564176, 038-111042
E-mail : earthangel986@gmail.com
Tax-ID : 0205557022048 (Head Office)

 

 

 

 

Client details

Name :
Address :
Tel :

 

 

QUOTATION / ใบเสนอราคา

 

 

 

รายการตรวจวัดสภาพแวดล้อม

1.แสง
*   แบบจุด / จุดที่       1 – 50   
40
0


*   แบบพื้นที่  (มีการเปิดไฟแสงสว่าง)  
550
0
*   แบบพื้นที่ (ไม่มีการเปิดไฟ/ไม่มีหลอดไฟ)   
5
0
2.เสียง
*   เสียง ณ แหล่งกำเนิด (Leq)     
800
0


*   เสียงสะสมเฉลี่ย (TWA)           
1300
0
*   ระดับเสียงเฉลี่ย (24 ชั่วโมง)  
3500
0
*   เสียง รบกวน
2500
0
3.ความร้อน
*   ความร้อน ณ แหล่งกำเนิด (WBGT)
800
0
*   ความร้อน ณ จุดปฏิบัติงาน(WBGT) 
1500
0
4.ฝุ่น
*   ปริมาณฝุ่นTotal Dust
1500
0
*   ปริมาณฝุ่น Respirable Dust (RD)
1500
0
*   ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) 24 Hr  
3500
0
*   ปริมาณฝุ่น Respirable Dust (PM10) 24 Hr
3500
0
5.สารเคมี
*   สารเคมีทั่วไป (TLV-C,TLV-STEL)   
1500
0
*    สารเคมีทั่วไป ( TLV-TWA)
1800
0
6. Stack Air Sampling
(มีการเผาไหม้) 
 
13500
0
6.1 ค่าเซนต์และขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมมิลพิษอากาศ เหมารายเดือน
4500
0
6.2 ค่าเซนต์และขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมมิลพิษกาก เหมารายเดือน
4500
0
7.ปล่องระบายอากาศ
(ไม่มีการเผาไหม้)
6500
0
8. น้ำเสีย/น้ำบาดาล/
น้ำใต้ดิน/น้ำดื่ม/
น้ำประปา
(แบบเหมาจ่าย)
8.1 น้ำประปา เหมาจ่าย 30 พารามิเตอร์ ตามกฎหมาย เหมา/จุด
12000
0
8.2 น้ำบาดาล/น้ำใต้ดิน เหมาจ่าย 15 พารามิเตอร์ ตามกฎหมาย เหมา
21000
0
8.3 น้ำเสีย เหมาจ่าย 10 พารามิเตอร์ตามกฎหมาย เหมา /จุด
4700
0
8.4 น้ำจากกระบวนการผลิต/น้ำป้อนการผลิต 3 พารามิเตอร์ตามกฎหมาย เหมา/จุด
1500
0
8.5 โลหะหนักในน้ำ 1 พารามิเตอร์
1000
0
8.6 น้ำดื่ม เหมาจ่าย 14 พารามิเตอร์ตามกฎหมาย เหมา /จุด
7500
0
8.7 ค่าเซนต์และขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมมิลพิษน้ำ เหมาจ่าย/เดือน
4500
0
9.คุณภาพดิน/
แพลงตอนพืช/สัตว์ /
จุลชีพ (แบบเหมาจ่าย)
9.1 คุณภาพดิน เหมาจ่าย 8 พารามิเตอร์ตามกฎหมาย เหมา /จุด
15000
0
9.2 แพลงตอนพืช/สัตว์/จุลชีพ 1 พารามิเตอร์
6000
0
10. ค่าบริการตรวจสอบรับรองด้านความปลอดภัย (แบบเหมาจ่าย)
10.1 ตรวจสอบรับรองไฟฟ้าประจำปี ตามกฏหมายกระทรวงอุตสาหกรรม (กรณีเกิน 1000 KVA เพิ่ม 10,000 บาท) มากกว่า 250 KVA -1000 KVA
20000
0
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 250 KVA
12000
0
10.2 ตรวจสอบเครน /รอก/ปั่นจั่น/ลิฟต์ขนส่ง/ลิฟต์ขนคน รับรองตามกฏหมาย (กรณีเกิน 120 ตันขึ้นไป เพิ่ม 10,000 บาท)
20000
0
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ตัน ราคาตรวจ 2,500 บาท
2500
0
ระหว่าง 2-3 ตัน ราคาตรวจ 3,500 บาท
3500
0
ระหว่าง 3-7 ตัน ราคาตรวจ 5,000 บาท
5000
0
ระหว่าง 8-15 ตัน ราคาตรวจ 7,000 บาท
7000
0
ระหว่าง 15-30 ตัน ราคาตรวจ 15,000 บาท
15000
0
มากกว่า 30 ตัน ราคาตรวจ 20,000 บาท
20000
0
เครน มากกว่า ตัน ราคาตรวจ 60,000 บาท
60000
0
ลิฟต์ส่งของ ตันละ 1,000 บาท
1000
0
รอกไฟฟ้า ตันละ 1,000 บาท
1000
0
10.3 ตรวจอาคารประจำปี ตามกฎหมายควบคุมอาคาร
อาคารโรงงาน อาคารคลังสินค้า เหมา 25,000 บาท
25000
0
ตึกสูง เหมา 60,000 บาท
60000
0
10.4 ตรวจสอบโฟร์คลิฟต์/ไฟฟ้า/ดีเซลล์ ตามกฏหมายกระทรวงอุตสาหกรรม
รถขนาด 3-7 ตัน เหมา 10,000 บาท/คัน
10000
0
รถขนาด 7-15 ตัน เหมา 20,000 บาท/คัน
20000
0
  ค่าบริการตรวจวัดสภาพแวดล้อมนอกพื้นที่

ต่างจังหวัดคิดอัตราตามระยะทาง 6 บาท/กิโลเมตร

*** ภายในจังหวัดชลบุรี   ฟรี   

6
0


0
0
0
0
 

*** หมายเหตุ : ราคาข้างต้นต้องได้รับการอนุมัติทาง E-Mailจากบริษัท  Earth angel environmental providers แล้วเท่านั้น